අධිවේගයට සහනයක්

2017 රජයේ අයවැය යෝජනා ක‍්‍රියාත්මක කරමින් සියලු අධිවේගී මාර්ගවල රාත‍්‍රී 9 සිට පාන්දර 5 දක්වා ධාවනය කරන රථවාහන සඳහා නියමිත ගාස්තුවෙන් රුපියල් 50ක මුදලක් අඩුකිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව 2017.01.01 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සහ කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය කරනු ලබන සියලුම රථවාහන වෙනුවෙන් සංශෝධිත ක‍්‍රමයට මුදල් අය කිරීම සිදු කරන බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නිහාල් සූරියආරච්චි පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.