අන්තර් මාධ්‍ය බොක්සිං තරගාවලිය

අන්තර් මාධ්‍ය බොක්සිං තරගාවලිය  කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය බොක්සිං පිටියේදී පැවැත්වුණා.

best lozer men and women men light fly weight 49 kg wo.men, fether wheight 57 ..kg women bantam weight 54 kg women feather whgith 57 kg

Leave a Reply

Your email address will not be published.