අමරසිරි පීරිස් පොලීසියේ

අනුරාධපුර පැවැති සංගීත ප්‍රසංගයකට තමාට ආරාධනා කළත් ඒ වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු මුදල් සංවිධායකයන් නොගෙවූ බව පවසමින් ප්‍රවීණ ගායක අමරසිරි පීරිස් මහතා අනුරාධපුර පොලීසියට පැමිණිලි කර තිබෙනවා. ප්‍රසංගය වෙනුවෙන් සංවිධායකයන්  තමාට රුපියල් 750,000 ක මුදලක් ගෙවන බවට පොරොන්දු වුවත් එම මුදල් ගෙවීම පැහැරහැර ඇතැයි පැමිණිලි කරමින් අමරසිරි පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කර ඇතැයි සදහන්. වහාම ක්‍රියාත්මකවූ පොලිසිය එම ප්‍රසංගය සංවිධානය කළ තරුණ කාන්තාවක් ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු පොලිසියට කැඳවා ආරවුල විසදීමට කටයුතු කර තිබුණා.

3 thoughts on “අමරසිරි පීරිස් පොලීසියේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.