කෝටි 4000 කට වෙන්න යන දේ

ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ හදිසි පූර්ව රෝහල් ප‍්‍රතිකාර ගිලන් රථ සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීමේ වියදම් වෙනුවෙන් ප‍්‍රතිපාදන සැලසීම සඳහා රුපියල් මිලියන 112ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට අද (09) ඉදිරිපත් කෙරුණා. මීට අමතරව පරිපූරක සහය සේවා සහ හදිසි අවශ්‍යතා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය මගින් තවත් අමාත්‍යංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු ගණනාවකට අදාළ පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටතේ එය ඉදිරිපත් කළේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප‍්‍රධාන සංවිධායක, අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලකයි. එමගින් ඉදිරිපත් කර ඇති පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවල මුළු වටිනාකම රුපියල් කෝටි 4000කට අධිකයි.

මේ යටතේ මුහුදුබඩ මාර්ගය පානදුර දක්වා දීර්ඝ කිරීම, කණු මත ඉදිකෙරෙන වරාය පිවිසුම් මාර්ගය, නව කැලණි පාලමේ සිට අතුරුගිරිය දක්වා කණු මත ඉදිකෙරෙන මාර්ගයන් හි මූලික ඉදිකිරීම් හා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමට රුපියල් මිලියන 2079ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කෙරුණා.

චෝගම් බස් රථ 68ක් සඳහා කල් බදු වාරිකය ගෙවීම වෙනුවෙන් ප‍්‍රතිපාදන සැලසීමට රුපියල් මිලියන 19.8ක මුදලක් ද ඊට ඇතුළත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.