ග්‍රහ මාරුවෙන් ලග්න හයකට ගජ වාසි

ග්‍රහ මාරුවෙන් ලග්න හයකට ගජ වාසි. ඒ පිලිබද මව්බිම පුවත්පතේ පළවූ ලිපිය පහතින්.

71174

Leave a Reply

Your email address will not be published.