ගුරාට ගුටි දුන් නාලන්දීයන් සොයා පරීක්ෂණ

කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ගුරුවරයකු වන සුසන්ත හේරත් මහතාට විදුහල්පතිවරයා සහ සිසුන් පිරිසක් පහරදී තිබෙනවා. මෙම පහරකෑමට ලක්වූ ගුරුවරයා විදුහල්පතිවරයාට එරහිව අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර් ශන කෙමිසමට සිදුකර ඇති පැමිණිල්ලක ප්‍රධාන පැමිණිලිකරුද වනවා. විදුහල්පතිවරයාගේ කාමරයේදී මෙම පහරදීම සිදුකර ඇති බවටයි ගුරුවරයා බොරැල්ල පොලීසියට පැමිණිලි කර ඇත්තේ.

පහරදීමට සම්බන්ධවූවන් සොයා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා.

9 thoughts on “ගුරාට ගුටි දුන් නාලන්දීයන් සොයා පරීක්ෂණ

Leave a Reply

Your email address will not be published.