දුම්රියත් පීලි පනී ?

කරුණු කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් අද (01)  මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට වෘත්තීය කි‍්‍රයාමාර්ගයක් ආරම්භ කරන බව දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ සංගමය පවසනවා. එහි ලේකම් ඉන්දික දොඩංගොඩ සඳහන් කළේ ඒ අනුව තම සංගමය දුම්රිය ගමන්වාර එකසිය පනහකින් පමණ ඉවත් වන බවයි. මේ අනුව යලි වර්ජන රැල්ලක් ඇතිවීමේ අවධානමක් මතුවිය හැකියි.

16 thoughts on “දුම්රියත් පීලි පනී ?

 • August 22, 2017 at 6:10 pm
  Permalink

  I like your blog but… I am a terrible reader. Do you have videos on the subject? Google Plus pros would really like your website. I think the admin of this web article is really working hard in support of his web site, since here every material is quality based information. You remind me of my bestie back in Utah. This is so helpful!

  Reply
 • August 24, 2017 at 2:26 pm
  Permalink

  Right here is some really useful info. You could survive a Zombie apocalypse. You should be thanked more often. So thank you!! Your blogs is followed by my friend.

  Reply
 • August 26, 2017 at 5:14 am
  Permalink

  I shared your post on WordPress. I know seasoned Twitter pros would agree with you.

  Reply
 • August 26, 2017 at 12:11 pm
  Permalink

  You have a lot of knowledge on this topic. I just discovered your articles on Thursday. I enjoy the info you provide here and can not wait to take a look when I get home.

  Reply
 • Pingback: Dokter Gigi Jakarta Timur

 • August 28, 2017 at 2:11 pm
  Permalink

  Your blog has a kind of feeling surrounding it. This guy I recently met loves your write up. I bet you do crossword puzzles in ink.

  Reply
 • August 29, 2017 at 2:56 am
  Permalink

  Great work, keep it up. Your write ups are suprising. I am going to follow you on LinkedIn. it is like you wrote the book on it or something.

  Reply
 • August 29, 2017 at 9:09 am
  Permalink

  I hope you are making money off this website I am going to follow you on Blog. Babies and small animals probably love you. You remind me of my neighbor. I found this on Twitter

  Reply
 • Pingback: dlan test

 • Pingback: DMPK

 • Pingback: wiet hash kopen Nederland

 • Pingback: you can try this out

 • Pingback: Best Engineer Aws Alkhazraji

Leave a Reply

Your email address will not be published.