මල්ශාලාවක කුමාරියක් වූ අවිස්සාවේල්ලේ කුමාරිගේ අරුම පුදුම කථාව – Video

මිනිස්සු මුදල් හම්බ කිරීම සදහා විවිධ දේවල් කරනවා. කාන්තාවන් රැකියාවක් කරන්න කලින් බොහෝ දේවල් හොයනව. ඒ අතර ඇතැම් කාන්තාවන් මුදල් උදෙසා ලොව පැරණිම රැකියාවෙත් නිරත වෙනව. එවන් වටපිටාවක තම පවුල ජීවත් කරවීම සදහා මිනිසුන්ගේ නිසල දේහයන් සමග ඔට්ටුවන අවිවාහක තරුණියක් අවිස්සාවේල්ලේ ජීවත් වෙනවා. ඇය නමින් කුමාරි. මේ කුමාරිගේ කථාව. මග අරින්නෙ නැතුව බලන්නම වටින කථාවක්.

5 thoughts on “මල්ශාලාවක කුමාරියක් වූ අවිස්සාවේල්ලේ කුමාරිගේ අරුම පුදුම කථාව – Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.