මහ බැංකු නිලධාරීන් කෝප් කමිටුව හමුවට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර නිකුතුවේදී සිදු වූ බව කියන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීම සඳහා මහ බැංකු නිළධාරින් ලබන 12 වනදා කැඳවන බව කෝප් කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසනවා. මිට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදී ද අදාළ බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකු නිළධාරින්ගෙන් කෝප් කමිටුව ප්‍රකාශ ලබා ගෙන තිබුණා.

සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ප්‍රකාශ කළේ අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ විගණකාධිපති වාර්තාව ද පදනම් කර ගනිමින් තවදුරටත් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. විමර්ශන අවසන් වූ පසු ඒ පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාවක් කෝප් කමිටුව විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.