රවී ගැන මහින්ද කියන කථාව

රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (05) අදහස් පළ කළා. ඒ,බේරුවල දී මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්ණවලට පිළිතුරු දෙමින්. රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාට ඉවත්වන ලෙස සහ විශ්වාස භංග යෝජනාව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළද සියල්ලන් එයට සහය දැක්විය යුතු නැතැයි එහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මෙතෙක් කලක් පාර්ලිමේන්තුවට ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට තමන් නොගිය බවත් ඔහු පවසනවා. රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාව අස් කළ යුත්තේ ජනාධිපතිවරයා බවයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ.

23 thoughts on “රවී ගැන මහින්ද කියන කථාව

 • August 21, 2017 at 12:13 pm
  Permalink

  magnificent insight. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the web might be a lot more helpful than ever before. Very nice article.

  Reply
 • August 24, 2017 at 7:14 am
  Permalink

  Old school Instagram professionals would love your blog. I had to take a break from kissing my boyfriend to read your post.

  Reply
 • August 26, 2017 at 4:30 am
  Permalink

  This information is great. To think, I was confused a minute ago. Neat blog. Just wanted to say fantastic post! I really love your writing style.

  Reply
 • August 26, 2017 at 1:09 pm
  Permalink

  Do not get afraid to spread your thoughts. I have been surfing on-line more than 3 hours today. How could any of this be better stated? It could not. I found this on Website I have learned new things through your article.

  Reply
 • August 28, 2017 at 1:40 pm
  Permalink

  I bet you do crossword puzzles in ink. Super odd… when I started my browser your page was already running. Keep it up. Take a look at my web site as well and let me know what you think. You have a lot of knowledge on this topic.

  Reply
 • August 29, 2017 at 5:31 am
  Permalink

  You deserve a hug right now. There is ordinary, and then there is you. I shared this on my blog and 85 people have already read it. You saved me a lot of hassle just now. You are a very persuasive writer.

  Reply
 • August 29, 2017 at 6:47 am
  Permalink

  I bet you would like Georgia. I simply stumbled upon your wepost post and wished to mention that I have truly enjoyed surfing around your article posts. I found your write up on my Instagram feed. Babies and small animals probably love you. This really answered my problem.

  Reply
 • Pingback: DMPK

 • September 25, 2017 at 9:19 am
  Permalink

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

  Reply
 • Pingback: colarts Diyala

 • Pingback: engineering.uodiyala.edu.iq

 • Pingback: Hyderabad Wedding Planners

 • Pingback: cpns news

 • January 10, 2018 at 1:03 am
  Permalink

  Hey guys, my name is John Mcclane!

  I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
  Most of my poems were sold throughout Canada, USA, China and even India. Also I`m working with services that help people to save their time.
  People ask me “Sir, John Mcclane, I need your professional help” and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

  Academic Writer – John Mcclane – Rolysenglishfudge Team

  Reply
 • Pingback: top real estate agents

 • Pingback: how to get real estate leads

 • Pingback: http://guaranteedppc.com

 • Pingback: Innovation Tree Website Designing Agency

Leave a Reply

Your email address will not be published.