රියෝ ඔලිම්පික් යන අපේ මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ නිල ඇදුම

රියෝ හි පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගීවන ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ නිල ඇදුම සහිතව මේ සිටින්නේ මැරතන් ඉසව්ව නියෝජනය කරන නිලූකා රාසේකරයි.

13659155_658891850932458_1966417532641359719_n

13669568_658891990932444_6216371401414043571_n

13879245_658891967599113_2587152678596635849_n

13880417_658892107599099_2009985933314203101_n

13882175_658891804265796_897430680658451944_n

13903352_658892267599083_241413526718490453_n

13907044_658892067599103_416661401338639369_n

13907116_658892127599097_4032323458946546189_n

13907172_658891897599120_9102921050023585710_n

4 thoughts on “රියෝ ඔලිම්පික් යන අපේ මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ නිල ඇදුම

Leave a Reply

Your email address will not be published.