ස්වර්ණවාහිණී නාලිකාවේ ගොඩනැගිල්ල විකුණලා

ඊඒපී මාධ්‍ය ජාලයට අයත් ස්වර්ණවාහිණි රූපවාහිනි නාළිකාව පවත්වාගෙන යනු ලබන ගොඩනැගිල්ල එල්.බී ෆිනැස් ආයතනය මිලදී ගෙන තිබෙනවා. ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාව මේ වන විට බැදුම්කර ගණුදෙනු සදහා සම්බන්ද ආයතනයක් මිලදී ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අනුව ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාව වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යනු ඇති. සියත ගුවන් විදුලිය ද මේ වන විට කළමණාකාරීත්වයේ වෙනසක් සිදුකර තිබෙනවා. ඒ සදහාත් මැදිහත්ව ඇත්තේ බැදුම්කර ගණුදෙනු සම්බන්ද ආයතනයක් බවටයි වාර්තා පළවන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.