සියළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඇගිලි සලකුණු ලබාගනී

සියළුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඇගිලි සලකුණු කඩිනමින් ලබාගැනීමට මේ දිනවල කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ ඩිජිටල් තාක්ෂණය යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ජන්ද භාවිත කිරීමට පහසුකම් සැපයීම සදහායි.

දැනට පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිජිටල් සම්මන්ත්‍රණ පද්ධතියට සමගාමීව විද්‍යුත් ජන්ද ක්‍රමය භාවිත කිරීම බලාපොරොත්තුව වී තිබෙනවා. මීට පෙර ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමය යටතේ ජන්ද ලබාගැනීමට පද්ධතියක් සකස් කළද එය සාර්ථක වූයේ නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.