සි.එස්.එන් ආයෙ එයි ?

කාල්ටන් ස්පෝට්ස් නෙට්වර්ක් හෙවත් සි.එස්.එන් නාලිකාවේ විකාශන අයිතිය අත් හිටුවීමට ජනමාධය අමාත්‍යාංශයේ ලේඛම්වරයා ගත් පියවර අභියෝගයට ලක් කරමින් සි.එස්.එන් පුද්ගලික සමාගම අභියාචනාධිකරනයේ ගොනු කළ රිට් පෙත්සම අභියාචනාධිකරණයේදී කැදවන ලැබුවා. එහිදී පෙත්සම්කාර සි.එස්.එන්. සමාගම සහ බළධාරීන් අතර සමථයකට එළඹීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සලකා බලමින් සිටින බව නීතිපතිවරයා අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දුන්නේ. මෙම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අලුතින් පත්වූ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව අධිකරනයට පෙත්සම්කාර පාර්ශවය දැනුම් දුන්නා. මෙම පෙත්සම යළි ඔක්තොම්බර් මස 9 දා යළි කැදවීමට නියමිතයි. කාල්ටන් ස්පෝට්ස් නෙට්වර්ක් ආයතනය ගොනු කළ මෙම පෙත්සමින්  ජනාමාධය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ඇතුලු පාර්ශව හතරක් වග උත්තරකරුවන් ලෙසට නම් කොට ඇතැයි සදහන් .

20 thoughts on “සි.එස්.එන් ආයෙ එයි ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.