සුනාමි සුනාමියට අහුවෙයි

සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පසු හම්බන්තොට දිස්ති‍්‍රක්කයේ ආරම්භ කෙරුණු නිවාස ව්‍යාපෘති වලින් සුනාමි යන නාමය ඉවත් කිරීමට හම්බන්තොට දිස්ති‍්‍රක් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී අද (31) යෝජනා වුණා. ඊට අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ එම කමිටුවේ සමසභාපති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතායි. සුනාමියෙන් පසු හම්බන්තොට දිස්ති‍්‍රක්කය පුරා නිවාස ව්‍යාපෘතීන් 19 ක් ආරම්භ කෙරුණා. ඒ යටතේ ඉදිකර ඇති මුළු නිවාස ගණන 2083 ක්.

13 thoughts on “සුනාමි සුනාමියට අහුවෙයි

 • August 24, 2017 at 2:05 am
  Permalink

  Such a deep answer! When I turned on my browser this page was already loaded. You have made my day!

  Reply
 • August 24, 2017 at 12:51 pm
  Permalink

  I am hoping you write once more very soon! Who raised you? They deserve a medal for a job well done. magnificent job on this article!

  Reply
 • August 25, 2017 at 6:16 am
  Permalink

  Thanks for the advice! Certainly a lot of info to take into consideration.

  Reply
 • August 26, 2017 at 1:11 pm
  Permalink

  Great page and thought|Thanks for expressing your own blogs I�d constantly stick to|Thank you almost all for the details. I could not stop myself from commenting. I bet you do crossword puzzles in ink. I have been surfing on-line more than 3 hours today. My pleasure to being here on your write up.

  Reply
 • August 28, 2017 at 3:24 pm
  Permalink

  I know old school Google pros would love your blog. I bet you sweat glitter. Here is the thing, I really like your websites.

  Reply
 • August 29, 2017 at 8:26 am
  Permalink

  You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. I have been surfing on-line more than 3 hours today. Incredible! Great work, keep it up. Great website.

  Reply
 • August 30, 2017 at 2:54 am
  Permalink

  Your perspective is incredibly refreshing. Amazing blog. You are absolutly an expert. Some nice points there.

  Reply
 • Pingback: Expert provider of speech and language therapy to schools

 • Pingback: ADME Assays

 • Pingback: DMPK Labs

 • Pingback: Diyala coehuman iraq

Leave a Reply

Your email address will not be published.