හාල් / පිටි මිල අඩුවේ

සහල් ආනයනයට පනවා තිබු විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අඩු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ආනයනික සහල් කිලෝවක් වෙනුවෙන් පැවති රුපියල් 5 ක් වු විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ශත 25 ක් දක්වා අඩු වනු ඇති. එමෙන්ම තිරිගු ඇට ආනයනයේදී පැවති රුපියල් 9 ක් වු බද්ද රුපියල් 6 ක් දක්වා අඩු කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය කියාසිටියේ. මේ අතර තවත් ආනයනික භාණ්ඩ කිහිපයකම බදු අඩු කිරීමට රජය කටයුතු කර තිබෙනවා.


20 thoughts on “හාල් / පිටි මිල අඩුවේ

 • August 20, 2017 at 11:35 pm
  Permalink

  I shared this on my page and 34 people have already read it! I feel like I should send you money for this amazing content.

  Reply
 • August 24, 2017 at 5:43 am
  Permalink

  My friend likes your posts. Thanks for posting this awesome post. Facebook experts would love this. Your site was already running when I started my phone.

  Reply
 • August 25, 2017 at 7:35 am
  Permalink

  I wants to be a teacher in this issue. Top Reddit experts would love your blog. I just stumbled upon your blog. I found your articles via Instagram while searching for a related topic, your write up came up and I am so happy it did

  Reply
 • August 26, 2017 at 2:58 am
  Permalink

  You have brought up a very superb ideas You saved me a lot of hassle just now. Thumbs up!

  Reply
 • August 28, 2017 at 2:20 pm
  Permalink

  Your article really maked me think. good read. I am totally impressed. Top Facebook pros would love this. You should be thanked more often.

  Reply
 • August 29, 2017 at 1:51 am
  Permalink

  I actually felt my brain growing when I read your website. Any additional suggestions or hints? I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. awesome job on this article!

  Reply
 • Pingback: Storyteller Films

 • August 29, 2017 at 4:46 am
  Permalink

  You are more fun than bubble wrap. You could survive a Zombie apocalypse. Great little bit of written content. I really like your blog.

  Reply
 • August 29, 2017 at 9:15 am
  Permalink

  Without proper research, your readers will not be interested and you would lose credibility. This is so helpful! I would like to say good blog!

  Reply
 • August 30, 2017 at 2:01 am
  Permalink

  I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have truly enjoyed surfing around your post posts. Thanks for writing this. I like your style. How could any of this be better stated? It could not. I had to take a break from kissing my boyfriend to write your post.

  Reply
 • Pingback: GVK BIO

 • Pingback: cpns 2018

 • Pingback: DMPK/ADME

 • Pingback: iraqi coehuman

 • Pingback: Pharmacokinetic Services

 • Pingback: info formasi cpns 2018

 • Pingback: guaranteedppc.com

 • Pingback: http://114.71.1.161/index.php?title=Ppc_kpi_guarantee

 • Pingback: 먹튀신고

Leave a Reply

Your email address will not be published.