වීනාව නැති රෝමය

 

රෝමය කිව්ව ගමන් හිතට එන්නෙ වීනා වැයීම සහ ගිණි ගැනීම. මේ චිත්‍ර යේ දැක්වෙන්නෙත් රෝමය. මෙම සිතුවම තියෙන්නෙ බ්‍රිතානය කෞතුකාගාරයේ. ඉංග්‍රීසි චිත්‍ර ශිල්පියා  (1739-1816)  පළාත් මැණුම් මාස්ටර් කෙනෙකු ලෙසයි කටයුතු කර ඇත්තේ. එහෙත් මෙය ඉතා සියුම් ශූර චිත්‍ර ශිල්පියකුගේ ලාලිත්‍ය පෙන්වන්නක් බව කිව යුතුයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.