බැන් කී මූන්ගේ සොහොයුරන්ට අල්ලස් චෝදනා

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ හිටපු මහලේකම් බෑන් කී මූන්ගේ සොහොයුරකු සහ ඥාති සොහොයුරකුට අල්ලස් චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. බෑන් කී මූන්ගේ බාල සොහොයුරා වන බෑන් කී සැන්ග් සහ ඥාති සොහොයුරා වන ජෝ හියුන් බාන්ටයි මෙලෙස චෝදනා එල්ල වී තිබෙන්නේ. ගොඩනැගිලි ව්‍යාපෘතියක් මිලදී ගැනීමට රජයේ අරමුදල් භාවිතා කරමින් ඉහළ පෙළේ නිලධාරීයෙකුට අල්ලස් ලබා දී ඇති බවටයි චෝදනා කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.