සිය ඉල්ලීම් රැගෙන ඔවුන් අද විරෝධතා පාගමනක නිරත වුණේ කොළඹ කොටුවේදීයි. පසුව ඔවුන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දක්වා පැමිණියේ උද්ඝෝෂණ සහ මහජන ඒකරාශීවීම් සිදු නොකළ යුතු බවට සෞඛ්‍ය නිර්දේශ පවා නිකුත් කර ඇති පසුබිමකයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.