පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාව ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබෙනවා.

පාස්කු දින සිදු වූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රක්ෂයක් ලබාගැනීම සඳහා ඒ මහතාව ජූලි මස 28 වැනිදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *