අද ළමයින් මෙහෙකාර සේවයේ යොදා ගන්නා ස්ථාන සොයා අද (27) සිට මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට පොලිසිය තීරණය කර තිබෙනවා

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *