අන්තර් පළාත් බස් සහ දුම්රිය සේවා, ආසන සංඛ්‍යාවට පමණක් හෙට (01) සිට ආරම්භ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *