කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනත් කෙටුම්පත සිකුරාදා (06) පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් නොකරන බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *