හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාට කොවිඩි 19 ආසාදනයවි ඇති අතර අගුණකොළපැලැස බන්ධනාගාර කොවිඩි පුතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ රදවා සිටින බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *