පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටිආරච්චිට කොරෝනා වෙරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.