කොළඹ, පිටකොටුවේ වේල්ලවිදියේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක ඉහළ මාලයේ ගින්නක් හටගෙන ඇති බව ගිනි නිවීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මේ වන විට ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවීමේ රථ 06ක් එම ස්ථානයට පිටත් කර යවා තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *