පවතින තත්ත්වය මත සැප්තැම්බර් මාසයේද පාසල් ආරම්භ කිරීම අවිනිශ්චිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *