මෙරට වැඩිහිටියන්ගෙන් වැඩි දෙනෙකු සම්පුර්ණ එන්නත් කර අවසන් වනතුරු විශාල ගෘහස්ථ එකරාශීවීම් සීමා කිරීමට පියවර ගත යුතු බව මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ පවසනවා.

එලෙස එන්නත්කරණයේ දෙවන මාත්‍රාවද ලබා දී සති දෙකක් පමණ යනතුරු මෙලෙස ගෘහස්ථ එකරාශීවීම් සීමා කිරීමට පියවර ගත යුතු බවයි ඇය පවසන්නේ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.