ඩෙල්ටා වෛරසය ප්‍රචාරය වන වේගයට වඩා 100%ක වේගයකින් සමාජය තුළ පැතිර යන බව වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන පවසනවා.

ඔහු මේ බව පවසා සිටියේ පවසා සිටියේ, උගුරේ වෛරස ප්‍රමාණය වැඩි වන විට වාතයට වෛරසය වැඩි වශයෙන් එකතු වන බවයි .

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *