පවතින කොවිඩ් අවදානම හේතුවෙන්, සහතික පත්‍ර අයදුම් කිරීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සහ ඊමේල් හරහා පමණක් සිදු කළ හැකි බව, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *