යුද හමුදාවේ කළමනාකාරිත්වයෙන් අද (13) දිනයේත් දිවයිනේ ස්ථාන කිහිපයක කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබා දීම සිදු වනවා.

එම ස්ථාන පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *