පවතින කොවිඩ් තත්වය හමුවේ රට වසා දැමීමේ තීරණයක් හෙන නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *