දැනට ලබා දී ඇති බැංකු නිවාඩු දින වලට අමතරව ලබන වසරේ තවත් දින 03ක් අමතර බැංකු නිවාඩු දින ලෙස නම් කරමින් ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම දිනයන් ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනය පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *