අද (17) පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය, ආරක්ෂක අංශවලට අයත් කාර්යමණ්ඩල සහ පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයකට භාජනය කර තිබෙනවා.

එහිදී 275ක් පරික්ෂා කළ අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ කාර්යාංශවලට අයත් 12 දෙනෙකු කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිත බවට අනාවරණය වූ බවයි වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු සඳහනක් කළා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *