මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ අවම මාසික වැටුප හා අවම දෛනික වැටුප ඉහළ දමා කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *