මෙරට ඉලක්කගත ජනගහනයට කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබාදීමට අවශ්‍ය එන්නත් තොග ඔක්තෝබර් මාසය වනවිට ලැබීමට නියමිත බව රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන පවසනවා.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා,

“අපි මූලිකව අවුරුදු 30ට වඩා වැඩි අයට එන්නත් ලබාදීමට තීන්දු කළා. ඊට පසු අවුරුදු 18 දක්වා දීර්ඝ කළා. එන්නත්කරණය පිළිබඳ ජාතික කමිටුවෙන් පාසල් යන ළමයින්ට මේ එන්නත් ලබාදීම සඳහා නිර්දේශ කරලා තිබෙනවා. ඉදිරියේදී ඒ අය නිර්දේශය සම්පුර්ණ කරයි. මෙරට සම්පුර්ණ ජනගහනය ගත්විට අවුරුදු 30ට වැඩි පිරිස මිලියන 11.5ක්. ඊට පස්සේ 18 දක්වා වෙනකොට මිලියන 14.5ක් වෙනවා. මේ කියන පාසල් යන ළමයි කණ්ඩායම එකතුකළ විට මෙය මිලියන 17.5ක් දක්වා වැඩිවෙනවා. එතාකොට ලංකාවට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ එන්නත් ප්‍රමාණය මිලියන 17.5 දෙකෙන් ගුණකළවිට මිලියන 35.5 පමණ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. එතකොට මිලියන 22ක් අද වනවිට එන්නත් ලංකාවට ලැබිලා තිබෙනවා. තවත් අපිට මිලියන 13ක පමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඉතිරි කොටස සම්පූර්ණ කරන්න. එයින් මිලියන 8ක් සැප්තැම්බර් මාසය තුළ සයිනොෆාම් එන්නතෙන් ලැබෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ දී තවත් මිලියන 4ක් ෆයිසර් එන්නතෙන් ලැබෙනවා.“

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *