මෙවර ටෝක්යෝ ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් බොක්සින් විනිසුරුවරියක් ලෙස ඉදිරිපත් වූ පළමු කාන්තාව වුයේ නෙල්කා ශිරෝමාලා.

එම අත්දැකීම හා ඇයගේ තොරතුරු දක්වමින් අප සිදුකල කතාබහ පහතින්..https://www.youtube.com/watch?v=LzQr_CkSUco

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *