ලෝක වෙළඳපොළේ රන් මිලේ සුළු පහළ යාමක් දක්නට ලැබෙනවා.

ඒ අනුව රන් අවුන්සයක මිල සියයට බින්දුව යි දශම තුනකින් පහළ ගොස් තිබෙනවා.

රන් අවුන්සයක මිල සටහන් වූයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1,813ක් ලෙස යි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.