පාසල් විවෘත කිරීම සඳහා සුදුසු වාතාවරණයක් තවමත් නිර්මාණය වී නොමැති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් පවසනවා.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන බලධාරීන් විසින් ඊට සුදුසු වාතාවරණයක් සකසා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් පෙන්නුම් කළ හොත් පාසල් විවෘත කිරීමට අනුමැතිය ලබාදිය හැකි බවයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *