රට තවදුරටත් වසා තබනවාද නැද්ද යන තීරණය අද ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ සඳහා වන කොවිඩ් 19 වැළක්වීමේ ජනාධිපති කමිටුව තවත් පැය කිහිපයකින් රැස්වීමට නියමිතයි,

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *