එක්සත් රාජධානිය සිය කොවිඩ් රතු ලැයිස්තුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉවත්කර ඇති අතර එම තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා සිට ක්‍රියාත්මකවීමට නියමිත බව ලන්ඩනයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පැවසනවා.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 8ක් එම ලැයිස්තුවෙන් ඉවත්කරන බව සඳහන්.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *