ඥානසාර හිමියන් සිදුකලේ දරුණු ප්‍රකාශයක් බව ජමෙයිතුල් උලමා සංවිධානයෙන් චෝදනා කරනවා.

ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මහා කාරුණික අල්ලාහ් දෙවියන්ට ඥානසාර හිමියන් නින්දාවක් කල බවයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *