හෙට සිට නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය ඉවත් කළද පලාත් අතර සංචරණ සීමා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කරනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *