2022 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට අද (07) ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *