ගෑස්, කිරිපිටි ,තිරිගු පිටි හා සිමෙන්ති පාලන මිල ගණන් ඉවත් කිරීමට අද පැවති විශේෂ කැබිනට් හමුවේදී තීරණය කල බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *