ආචාර්ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් දැරූ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ විෂයපථය ඉවත් කර තිබෙනවා.

ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යංශ විෂය පථය හා ආයතන ඉවත් කර එම විෂය
මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ඇති බවයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.