තිරිඟු පිටි කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දැමීමට සෙරන්ඩිබ් සමාගම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.