වර්තමානයේ පවතින කොරෝනා වාතාවරණය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නාලිකා කිහිපයක් ජනතාව නොමගයවනසුලු ප්‍රකාශ සිදු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ආචාර්ය රංග කලන්සුරිය විශේෂ සාකච්ඡාවක් ලබා දී තිබෙනවා.

ඊට අදාළ වීඩියෝව පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *