ජනවාරි 01 වනද්ස සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බලාත්මක වන ලෙස හිටපු නායක මහේල ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකාර තනතුරට පත්කර තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *