පසු ගිය කොවිඩ් සමයකට් අදාලව මෙරට ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආයතන දෙකක් විසින් අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදු කර ඇති බව සිටිසන් ෆැක්ට් චෙක් පවසනවා.

ඊට අදාළ වීඩියෝව පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *